Odvodnja otpadnih voda postojeće stanje, razvojni projekti

U okviru prostornog plana za općinu Konavle usvojen je tehnički koncept za sakupljanje, tretman i ispuštanje komunalnih otpadnih voda preko ispusta Cavtat. Oko 3000 stanovnika i hoteli kapaciteta oko 2000 turista su priključeni na ovaj sustav.
odvodnjaSustav javne odvodnje naselja Cavtat je razdijelni. Do sada je izgrađena I. faza i dio II. faze sustava odvodnje naselja Cavtat. Izgrađeno je 6700 m glavnog kolektora i 2100 m sekundarnog kolektora..
Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Cavtat se sastoji od tri crpne stanice (CS Grad, CS Albatros i CS Croatia), tunela- koji se sastoji od  pristupnog tunela, zatim dijela tunela u kojem je smješten uređaj za pročišćavanje, tunela odvodnog kolektora, i na kraju podmorskog ispusta dužine 740 m sa difuzorom dužine 60 m, a koji završava na dubini od 65 m.
Postupak pročišćavanja sadrži prethodno mehaničko čišćenje kroz dvije fine automatske rešetke veličine otvora 10 mm i 1 mm uz koje su smještene spiralne preše na kojima se otpadni materijal dodatno obrađuje, tj preša i dehidrira. Ovakav efekt pročišćavanja omogućuje uklanjanje organske i anorganske materije >0,6 mm, ukupnih masti, ulja i plivajućih materija. Poslije tretmana voda se gravitacijski doprema u bazen za doziranje koji je početna jedinica podmorskog ispusta.
U narednom periodu planira se završiti izgradnja II. faze sustava odvodnje otpadnih voda naselja Cavtat, te se planira i izgradnja III. faze koja uključuje sustav odvodnje zračne luke Dubrovnik. U tijeku je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Zvekovica. Galerija tunela za kanalizaciju u Cavtatu
U projektnom području Cavtat gdje je jedna od osnovnih ekonomskih djelatnosti- turistička, a najvažniji element turističke ponude su plaže i obalna voda za kupanje te je od velike važnosti upravljanje kvalitetom vode, čime se doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja.
Stoga Konavosko komunalno društvo kao korisnik Vodopravne dozvole (na temelju članka 152. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14))  obvezan je vršiti periodično ispitivanje kvalitete otpadnih voda na izlazu iz uređaja za pročišćavanje putem ovlaštenog laboratorija.

Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije na sljedeće pokazatelje:

 • -temperatura
  -pH
  -suspendirana tvar
  -BPK5
  -KPK
  -uk. dušik
  -uk. fosfor
  -ukupna ulja i masnoće
  -anionski detergenti
  -neionski detergenti
  -fenoli