Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Čilipi, 02.01.2020. g.

Temeljem čl. 80. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Konavosko komunalno društvo d.o.o. objavljuje

POPIS  GOSPODARSKIH  SUBJEKATA

sa kojima Konavosko komunalno društvo d.o.o. u skladu sa odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- Trgovina M , obrt, Dr.A.Starčevića 16, 20210 Cavtat;

- Obrt „Pepo“ Popovići 11, 20215 Gruda;

- Dubrovački podrumi d.d., Gruda 8, 20215 Gruda.

Marko Glavić, d.i.s.

Direktor

  Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa