Zakoni i odluke

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17)

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN112/10)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 120/10)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15,107/17 i 115/18),

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)

Pravilnik o dokumentaciji i nabavi, te postupcima javne nabave (NN 65/17)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17)