Zakoni i odluke

Zakon o vodama

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html

NN 130/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1139.html

NN 14/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/11 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

NN 16/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_331.html

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3745.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1140.html

NN 154/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2904.html

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1138.html

       NN 64/15 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1224.html

 Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

NN 125/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html

NN 141/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3029.html

       NN 128/15 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2429.html 

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

NN 108/96 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html

Zakon o tajnosti podataka

NN 79/07 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html

Zakon o javnoj nabavi

NN 90/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1919.html

NN 83/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_83_1739.html

NN 143/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3068.html

NN 13/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_13_265.html

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

NN 10/12 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_10_279.html