Sustav upravljanja sigurnošću hrane/vode (ISO 22000)

Zakon o hrani (NN 81/13, NN 14/14, 30/15 i 115/18) obvezuje sve subjekte u poslovanju s hranom na uspostavu načela upravljanja sigurnošću hrane/vode što je provedeno u skladu s normom HRN EN ISO 22000:2005. Pojam hrane uključuje i vodu za ljudsku potrošnju te je važeći Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 107/17, 115/18 i 16/20).

Stoga je Uprava Konavoskog komunalnog društva odlučila postojeći sustav upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju uskladiti sa zahtjevima norme ISO 22000:2005 te je u lipnju 2013. god. započeta implementacija sustava, a po izvršenoj provjeri certifikacijske kuće SGS 08. prosinca 2014. god. izdan je certifikat ISO 22000:2005.

Norma ISO 22000:2005 usklađuje zahtjeve za sustave upravljanja sigurnošću hrane, te osigurava ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju.

U listopadu 2020. g. provedena je tranzicija na novu verziju norme ISO 22000:2018.

 

                                                                 preuzmi certifikat 

ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) je globalna mreža koja utvrđuje koje međunarodne norme zahtijeva poduzetništvo, vlada i društvo.

ISO, nevladina organizacija, savez je nacionalnih normativnih tijela iz svih regija svijeta.

ISO 22000 sustav je definiran u procesima vodoopskrbe i obuhvaća zahvaćanje, kondicioniranje te distribuciju vode za ljudsku potrošnju

Norma ISO 22000 uklopila je zahtjeve HACCP (engl. Hazard Analysis Critical Control Points - analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) koji predstavlja sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane i pića.

HACCP se temelji na identifikaciji i analizi specifičnih opasnosti i utvrđivanju preventivnih mjera kojima se rizik proizvodnje i nastanka potencijonalno opasne hrane ili pića uklanja ili svodi na prihvatljivu mjeru.

Sustav podrazumijeva sprječavanje, uklanjanje ili svođenje opasnosti kemijskog, mikrobiološkog i fizikalnog podrijetla na prihvatljivu razinu.

Analize vode

Učestalost kontrole i provjera kvalitete vode u vodoopskrbnom sustavu vrši se sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 107/17, 115/18 i 16/20) i Pravilniku o parametrima usklađenosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, te načinu vođenja registra pravnih osoba koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)

Stoga se dinamika kontrole kvalitete vode kreće od dnevne do mjesečne ovisno o mjestu uzorkovanja vode.

Provjeru kvalitete vode u vodoopskrbnom sustavu provode:

1. služba laboratorija Konavoskog komunalnog društva d.o.o., Čilipi, koja vrši kontrolu rezidualnog klora i mutnoće, kontrolu osnovnih fizikalno-kemijskih parametara te uzorkovanje iz mreže, vodosprema i izvorišta za službe Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, služba također vrši uzorkovanje otpadnih voda bitnih gospodarskih objekata.

2. u laboratoriju službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije vrše se sljedeća redovita ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće:

  1. sirova voda Konavoska Ljuta
  2. kvaliteta vode za piće nakon dezinfekcije u vodospremama
  3. kvaliteta vode za piće nakon dezinfekcije na više lokacija u mreži

u uzorcima kako sirove tako i vode za piće na mreži određuju se sljedeći pokazatelji kakvoće:

-redovita ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće-

Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji:

    -       mutnoća (turbidimetrijski)
    -       temperatura
    -       boja, miris, okus (senzorski)
    -       vodljivost (konduktometrijski)
    -       pH (pH-metrijski)
    -       utrošak KMnO4 (volumetrijski)
    -       kloridi (volumetrijski)
    -       nitrati (spektrofotometrijski)
    -       nitriti (spektrofotometrijski)
    -       amonijak (spektrofotometrijski)
    -       rezidue dezificijensa-slobodan rezidualan klor

Mikrobiološki pokazatelji:

    -       Escherichia coli
    -       Ukupni koliformi
    -       Fekalni koliformi
    -       Fekalni streptokoki
    -       Enterokoki
    -       Broj kolonija na 22°C
    -       Broj kolonija na 37°C

POLITIKA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Politika upravljanja sigurnošću vode za ljudsku potrošnju odnosi se na javnu vodoopskrbu i uključuje sljedeće procese:

  • komunikacija i praćenje aktivnosti koje se provode na zonama sanitarne zaštite, razvijanjem kvalitetnih metoda praćenja i komunikacije sa jedinicama lokalne samouprave, te subjektima i njihovim objektima, koji djeluju na II i III zoni sanitarne zaštite, a svrhu pravovremenog upravljanja potencijalnim opasnostima od onečišćenja

  • zahvaćanje sirove vode, kondicioniranje i raspodjela vode za ljudsku potrošnju, što uključuje i postupke održavanja i razvoja vodoopskrbne mreže, te praćenja okružja u kojem su cijevi položene u smislu upravljanja potencijalnim opasnostima po oštećenje cijevi i po onečišćenje vode u cijevima

  • uspostava praćenja potrošača i njihovih aktivnosti, te komunikacije sa potrošačima, na način da se kvalitetnim stručnim informacijama smanji vjerojatnost šteta od neprimjerene uporabe vode za ljudsku potrošnju i od potencijalnih opasnosti koje nastaju neovlaštenim priključivanjem na mrežu, ili neprimjerenim upravljanjem mrežom iza vodomjera

Konavosko komunalno društvo d.o.o. crpi vodu s izvorišta u koje se nalazi u I zoni vodozaštitnog područja, vrši dezinfekciju te vodovodnom mrežom raspodjeljuje do potrošača. Voda za ljudsku potrošnju se smatra proizvodom visokog rizika te je nužno osigurati kontroliranu proizvodnju i raspodjelu u cijelom procesu prikupljanja, crpljenja, kondicioniranja i raspodjele do vodomjera, te stručnim praćenjem i savjetima poticanjem kvalitetnim upravljanjem mrežama i priključcima nakon vodomjera. Svi procesi se vrše na način kako bi proizvod bio zdravstveno siguran i kvalitetan. Konavosko komunalno društvo d.o.o. vodi brigu o učinkovitosti kontrolnih mjera poštivanjem zakonskih propisa te uspostavom sustava samokontrole u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 22000:2018.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. ima za cilj trajno unaprjeđivati proizvodnju te opravdati povjerenje potrošača zdravstveno ispravnom i kvalitetnom vodom.

Politika ima za cilj razviti sve metode praćenja uvjeta zdravstvene sigurnosti vode, od II zone sanitarne zaštite do slavine, dostupnost metoda brzog, kvalitativnog i kvantitativnog određivanja onečišćenja, te pravovremenog donošenja ograničenja i profesionalnog provođenja korektivnih mjera do ponovnog vraćanja zdravstvene sigurnosti vode koju isporučuje.

Konavosko komunalno društvo Čilipi, Politiku je donijelo na temelju analize potencijalnih opasnosti uvođenjem HACCP sustava, a razvija je usvajanjem alata, znanja i vještina koje donosi norma ISO 22 000:2018.