Potpisan ugovor o sufinanciranju

U prostorijama Općine Konavle u Grudi, 21. listopada 2017. god., održana je svečanost potpisivanja Ugovora o sufinanciranju izgradnje kanalizacijskog sustava Molunat i Gruda.

Ugovor su potpisali direktor Konavoskog komunalnog društva Marko Glavić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, prisustvovali su i načelnik Općine Božo Lasić, zamjenik načelnika Općine Ivo Radonić, predstavnik izvođača radova Vodoprivrede Split i Vrgorac te ministar branitelja Tomo Medved.

Podsjetimo, ukupna procijenjena vrijednost radova je oko 26.200.000,00 kn bez PDV-a, 80% iznosa sufinancirati će se od strane Hrvatskih voda. Okosnicu sustava odvodnje otpadnih voda Molunat čini glavna kanalizacijska mreža duljine 1800 m na koju je povezan tlačni i gravitacijski kolektor, tri crpne stanice, pročistač sa pristupnim putem te podmorskim ispustom, dok se kanalizacijski sustav Gruda sastoji od jedanaest gravitacijskih i tlačnih, međusobno povezanih kanala, ukupne duljine 11460 m, te dvije podzemne crpne stanice i biljnog uređaja za pročišćavanje. 

Navedenih zahvati pomoći će rješavanju problema postojećih septičkih jama, što je preduvjet za spajanje kolektorske mreže oko same rijeke Ljute kako bi se očuvao izvor, te razvijanje turističkog potencijala Molunta i rješavanja onečišćenja mora tijekom ljetnih mjeseci.sufinanciranjesufinanciranje

Izgradnja Kanalizacijskog sustava Gruda

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić, direktor Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Marko Glavić i Predrag Zekiću ime izvođača radova zajednice ponuditelja Vodoprivrede Split d.d. i Vodoprivrede Vrgorac d.d., u prostorijama Općine Konavle na Grudi, 03. listopada 2017. god., potpisali su ugovor o javnim radovima na izgradnji Kanalizacijskog sustava Gruda.

Sustav se sastoji od jedanaest gravitacijskih i tlačnih, međusobno povezanih kanala, ukupne duljine 11.46 km, te dvije podzemne crpne stanice i biljnog uređaja za pročišćavanje.                                                                                        Ugovor je vrijedan oko 14.400.000,00 kuna s PDV-om. Hrvatske vode sudjelovat će u financiranju radova u iznosu od  80% ukupno ugovorenih radova. Ostalih 20% odnosi se na Općinu Konavle. 

Početak radova je listopad 2017. god., a predviđeni rok završetka radova je 36 mjeseci.

Lokacijska dozvola

Konavosko komunalno društvo ishodilo je lokacijsku dozvolu za projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Molunat, te rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava.

Sustav odvodnje otpadnih voda je separatni razdjelni sustav koji se sastoji od tlačnog i gravitacijskog kolektora, tri crpne stanice, pročistača sa pristupnim putem te podmorskim ispustom.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 20.000.000,00 kn.

U tijeku je ishođenje građevinske dozvole, te izrada natječajne dokumentacije predmetnog projekta za financiranje iz EU fondova.

Prijava projekta na natječaj za sredstva iz EU fonda

05.10.2016. god. Konavosko komunalno društvo d.o.o. apliciralo je na natječaj za dobivanje sredstava iz EU poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj čiji program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Read more

Proveden nadzorni audit

23. kolovoza 2016. u Konavoskom komunalnom društvu d.o.o. uspješno je proveden nadzorni audit, od strane certifikacijske kuće SGS Adriatica d.o.o. prema zahtjevima norme ISO 22000:2005, kojim je produljena valjanost certifikata.
Nazorni audit provodi se jednom godišnje kao dokaz održavanja Sustava upravljanja sigurnošću hrane.

Računi za potrošnju vode putem e-maila

Od sada račune za potrošnju vode možete primati i na Vašu e-mail adresu. E-račun dolazi u pdf formatu i jednak je tiskanim računima za potrošnju vode koje primate poštom. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:

pavo.koce@kkd.hr 

luce.vlahutin@kkd.hr 

tel.: + 385 20 773 616

 

Ishođena građevinska dozvola za izgradnju Etape II sustava za odvodnju naselja Gruda

Građevinska dozvola za izgradnju sustava za odvodnju u vodnogospodarskom sustavu kanalizacijske mreže naselja Gruda ishođena je od Upravnog odjela za prostorno uređenje i izgradnju Dubrovačko-neretvanske županije 27. travnja 2016. god. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije predmetnog projekta za financiranje iz EU fondova.

Read more

Telemetrijski kontinuirani nadzor u distribucijskoj stanici na izvoru Ljuta

Od prosinca 2015. god. uveden je telemetrijski kontinuirani nadzor u distribucijskoj stanici na izvoru Ljuta gdje se provodi kloriranje sirove vode. Novim sustavom se omogućuje dojava odgovornim osobama u slučaju povećane mutnoće vode ili drugih parametara ukoliko im je vrijednost različita od uobičajene.

Read more

Poziv za priključenje na sustav javne odvodnje na lokacijama Zvekovica - Obod

Sukladno našim zakonskim obvezama upućujemo ovu obavijest kojom pozivamo sve vlasnike građevina i drugih nekretnina, te ukazujemo na zakonsku obvezu priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Člankom 212. Zakona o vodama ( Narodne novine br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14 ) propisana je obveza priključenja na komunalne vodne građevine - vlasnik nekretnine dužan je priključiti svoju nekretninu na komunalne vodne građevine.

Read more

Poziv za priključenje na sustav vodoopskrbe na lokaciji Gornji Đurinići Vitaljina

Obavještavamo sve vlasnike nekretnina na području naselja Gornji Đurinići i Vitaljina da je dovršen sustav vodoopskrbe na navedenom području.
Ovim putem pozivamo Vas da podnesete zahtjev za priključenje kod javnog isporučitelja vodnih usluga- Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi.

Read more