Smanjenje naknade za zaštitu voda

Sukladno rješenju Hrvatskih voda od 24.01.2023. godine se umanjuje naknada za zaštitu voda za koreckijski koeficijent k2 u iznosu 0,3 za 2023 godinu, što bi značilo da se naknada smanjuje sa 0,17917579 eur (1,35 kn) na 0,05375274 eur (0,41 kn) po m3 otpadne vode svih priključenih korisnika na kanalizacijski sustav Gruda.