Cjenik usluga

Temeljem čl.206. Zakona o vodama ( NN 153/09), «Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi», 20213 Čilipi donosi:

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene /tarifa vodne usluge/, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Članak 2.

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koju čini područje Općine Konavle pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 3.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim postorima /domaćinstva/ određuje se kako slijedi:

za korisnike koji su priključeni na javnu odvodnju:

1) fiksni dio cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø 13    -    11,78 kn/mj;
    - profil Ø 20    -    17,11 kn/mj;
    - profil Ø 25    -    24,68 kn/mj;
    - profil Ø 30    -    35,33kn/mj;
    - profil Ø 40    -    60,07 kn/mj;
    - profil Ø 50    -    83,31 kn/mj;
    - profil Ø 80    -  170,10 kn/mj;
    - profil Ø 100  -  257,41 kn/mj;
    - profil Ø 150  -  556,83 kn/mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 5,28 kn / m3.

3) osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda /varijabilna/ 2,00kn/ m3.

4) osnovna cijena usluge pročišćavanja otpadnih voda /varijabilna/ 0,50 kn/m3;

5) osnovna cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva /varijabilna/ 3,00 kn/m3.

U cijenu nije uračunat PDV.

 za korisnike koji nisu priključeni na javnu odvodnju:

1) fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø 13    -    7,05kn/mj;
    - profil Ø 20    -  10,56kn/mj;
    - profil Ø 25    -  16,94kn/mj;
    - profil Ø 30    -  25,55kn/mj;
    - profil Ø 40    -  48,31kn/mj;
    - profil Ø 50    -  69,54kn/mj;
    - profil Ø 80    -  155,33kn/mj;
    - profil Ø 100  -  241,64kn/mj;
    - profil Ø 150  -  540,06kn./mj.

2)osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna/ 5,28 kn/m3.

3) osnovna cijena vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva /varijabilna/ 1,96 kn/mj

U cijenu nije uračunat PDV.

Fiksni dio osnovne cijene usluge javne odvodnje za hidrante postavljene na stambenim zgradama, bez obzira na profil vodomjera iznosi 50,00kn- sa uključenim PDV-om.Taj se iznos dijeli na ukupan broj stanova.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima /gospodarstvo/ određuje se kako slijedi:

    za korisnike koji su priključeni na javnu odvodnju:

1). Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø13    -  11,78kn/mj;
    - profil Ø20    -  17,11kn/mj;
    - profil Ø25    -  24,68kn/mj;
    - profil Ø30    -  35,33kn/mj;
    - profil Ø40    -  60,07kn/mj;
    - profil Ø50    -  83,31kn/mj;
    - profil Ø80    -  170,10kn/mj;
    - profil Ø100  -  257,41kn/mj;
    - profil Ø150  -   556,83kn/mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna/ 13,00 kn/m3.

3) osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda /varijabilna/ 2,00 kn/m3,

4) osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda /varijabilna/ 0,50 kn/m3,

U cijenu nije uračunat PDV.

Za korisnike u poslovnim prostorima /gospodarstvo/ koji nisu priključeni na javnu odvodnju:

    fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za profile:

    - profil Ø13    -      7,05kn/mj;
    - profil Ø20    -    10,56kn/mj;
    - profil Ø25    -    16,94kn/mj;
    - profil Ø30    -    25,55kn/mj;
    - profil Ø40    -    48,31kn/mj;
    - profil Ø50    -    69,54kn/mj;
    - profil Ø80    -  155,33kn/mj;
    - profil Ø100  -  241,64kn/mj;
    - profil Ø150  -  540,06kn./mj.

2) osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe /varijabilna/ 13,00kn/m3;

U cijene nije uključen PDV.

Članak 4.

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema isporučenoj količini vode po m3 očitanoj na glavnom vodomjeru mjesečno.  

Članak 5.

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara dnevno po članu kućanstva. Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor. Pod socijalno ugraženim građanima se smatraju osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave.

Članak 6.

Uz cijenu vodnih usluga zasebno se iskazuju porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda.

Članak 7.

Ukupna cijena vodnih usluga koju plaćaju korisnici iskazana je u cjeniku koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 8.

Korisnicima koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe opskrba vodom vršit će se cisternama, a po njihovoj prethodnoj narudžbi Konavoskom komunalnom društvu d.o.o.Čilipi. Cijena m3 vode iznosit će 5,28 kn.

Članak 9.

Ova odluka donesena je uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Konavle od 28.studenoga 2013.g.; klasa: 363/01/13-02/504, ur.broj:2117/2-02/05/3-13-13-1.

Ova odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana, računajući od dana dobivanja prethodne suglasnosti načelnika Općine Konavle.

Članak 10.

Ova odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja usluge.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana računajući od dana objave u «Službenom glasniku Općine Konavle /Službeni glasnik br.10/13 od 20.12.2013.g./, a primjenjuje se od 01.siječnja 2014.g.

:

______________________

Marko Glavić d.i.s., v.r.

Direktor