Javna savjetovanja

Čilipi, 12.05.2021. g.

Predmet: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću u donošenju općeg akta - OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Javni naručitelj Konavosko komunalno društvo d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju namjerava uputiti Skupštini Društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa čl. 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmjene važeći opći uvjeti isporuke vodnih usluga koji se propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmjenjenim uvjetima.

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, te je u skladu sa time izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. g. donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Konavoskog komunalnog društva d.o.o. uz prethodno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je od 12. svibnja 2021. g.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju prilikom donošenja ovog općeg akta na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 12. lipnja 2021.g. putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na mail adresu:
info@kkd.hr ili na adresu: Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na primjedbe, sugestije i mišljenja, te razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja prijedloga izradit ćemo najkasnije do 15. lipnja 2021.g. i objaviti putem ove internetske stranice.

Službenik za informiranje

Marina Radović

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Čilipi, 26.08.2021. g.

Predmet: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa javnošću u donošenju općeg akta – Odluke o vodnom redarstvu

 

Konavosko komunalno društvo d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju namjerava uputiti Skupštini Društva prijedlog Odluke o vodnom redarstvu.

U skladu sa čl.81.Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) javni isporučitelj vodnih usluga dužan je ustrojiti vodno redarstvo i putem vodnih redara koji su zaposlenici isporučitelja vodnih usluga provoditi nadzor nad primjenom odredbi o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje, a u skladu sa čl.55. Zakona o vodnim uslugama i nadzor nad pražnjenjem otpadnih voda iz induvidualnih sustava odvodnje, te nadzor nad primjenom odluke o odvodnji otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga.

Nadzor nad primjenom odredbi o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine na javni sustav vodoopskrbe i javni sustav odvodnje prema Zakonu o vodama do početka primjene Zakona o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 18.07.2019.g. provodila je vodopravna inspekcija.

Nakon donošenja Odluke o vodnom redarstvu ove poslove obavljat će vodni redar Konavoskog komunalnog društva d.o.o. u ime isporučitelja vodnih usluga za područje Općine Konavle.

U tom smislu, Konavosko komunalno društvo d.o.o. kao tijelo javne vlasti provodit će upravni postupak, te postupati i neposredno rješavati o pravima, obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje vodno gospodarstvo.

Kada vodni redar utvrdi da vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine ili građevine koja se gradi nije priključio svoju građevinu na komunalne vodne građevine u skladu sa čl.55. Zakona o vodnim uslugama, pokrenut će upravni postupak po službenoj dužnosti i kao službena osoba rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine, te drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire. Vodni redar nadzire i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, te pravilnu primjenu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut postupak dužna je postupiti po nadrebi iz rješenja, a u protivnom čini prekršaj prema zakonu o vodnim uslugama.

Cilj donošenja odluke o vodnom redarstvu je provođenje odredbi zakona koje su usmjerene na učinkovitiji i neposredniji nadzor nad primjenom Zakona o vodnim uslugama i na temelju njega donesenih propia, jer će sam isporučitelj vodnih usluga putem svoga zaposlenika –vodnog redara neposrednije i učinkovitije rješavati u upravnim stvarima, temeljem uže specijalnosti za vodne usluge. Vodni redar ima ovlasti kao komunalni redar, no uže je specijaliziran za vodne usluge.

Javno savjetovanje otvoreno je od 26. kolovoza 2021. g.

 

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju prilikom donošenja ovog općeg akta na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 26. rujna 2021.g. putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na mail adresu:

info@kkd.hr ili na adresu: Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na primjedbe, sugestije i mišljenja, te razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja prijedloga izradit ćemo najkasnije do 06. listopada 2021.g. i objaviti putem ove internetske stranice.

Službenik za informiranje

Marina Radović