Prigovori

Prigovori se mogu podnijeti isključivo u pisanom obliku.
Prigovore možete poslati na e mail adresu konavosko-komd@du.t-com.hr, poštom na adresu Bistroće 70, 20213 Čilipi ili osobno, dolaskom na adresu sjedišta Konavoskog komunalnog društva.