Pristup informacijama

 • U skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) uređeno je pravo korisnika (fizičkih i pravnih osoba) na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu – kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

  Konavosko komunalno društvo d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

  Ostale informacije i dokumenti daju se korisniku koji je podnio usmeni ili pismeni zahtjev na slijedeći način:

  1) usmenim putem zahtjev se podnosi na telefon broj: 020 773 610,

  2) pisanim putem zahtjev se podnosi putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama (Obrazac 2), obrasca Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3) i obrasca Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (obrazac 4); i to na slijedeći način:

  - putem  fax-a  broj: 020 771 002;

  - elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte službenika za informiranje: marina.radovic@kkd.hr,

  -  poštom na adresu: Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi,

  -  osobno na adresu: Konavosko komunalno društvo d.o.o., Bistroće 70, 20213 Čilipi u uredovno vrijeme radnim danom od 7 do 15 sati.

  Odgovor na usmeni ili pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit će se u zakonskom roku od 15 dana računajući od dana podnošenja zahtjeva.

  Službenik za informiranje Konavoskog komunalnog društva d.o.o. je Marina Radović, dipl.iur.

  Korisnici prava na pristup informacijam oslobođeni su od plaćanju upravnih pristojbi.

  U skladu sa čl.15. Zakona ograničit će se pravo na pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna  tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

  Može se ograničiti pristup informacijama i u ovim slučajevima:

  -ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladna zakonu kojim se određuje tajnost podataka;

  -ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;

  -ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;

  - ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;

  -ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka cjelovite izrade i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;

  -ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima;

  - u ostalim slučajevima određenim zakonom.

  Može se ograničiti pristup informacijama ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

  • - onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka ili izvršenje sudske odluke,
  • - onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni, inspekcijski nadzor odnosno nadzor zakonitosti,
  • - povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika.

   

 • Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih se ograničilo pravo na njihov pristup.

  U prilogu obrasci:

  pdf  Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

    Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

    Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija (Obrazac 4)

 • Naknada za pristup informacijama.pdf